วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างที่ดีที่สุด”

พันธกิจ

สร้างความมั่นคงและมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อผลิตงานที่สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและเป็นที่ยอมรับของสังคม

VALUE STATEMENT

P -
ส่งมอบสินค้าและการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
O -
มีระบบปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์องค์กร
W -
ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
E -
สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
R -
มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
L -
เป็นผู้นำในวงการก่อสรา้งเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรม
I -
เพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจต่อองค์กร
N -
มีการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อการตอบสนองต่อตลาดที่ดีขึ้น
E -
ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลก
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu