เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รวมถึงให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลัก แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างโยธา และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบวิศวกรรม
เลขทะเบียนบริษัท
40854500694
โทรศัพท์
66-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ)
โทรสาร
66-2311-0851
เว็บไซต์
www.ple.co.th
ทุนจดทะเบียน
1,361,817,957 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น
ทุนชำระแล้ว
1,361,817,957 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้น
1 บาท (บาท : หน่วย)
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง
2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กม.27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
66-2596-9000 , 66-2596-9302-11 หรือ 66-2229-2800 , 0-2654-5999
โทรสาร
66-2832-4994-6 หรือ 66-2359-1262-3
ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261
ชื่อบริษัท
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 128/180-181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
66-2216-2265, 66-2216-2268-9
โทรสาร
66-2216-2286
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu