นโยบายด้านความปลอดภัย

1.
ความปลอดภัยในการทํางาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกคน
2.
บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการ ทํางาน และสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัย
3.
บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสํานึก ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม จูง ใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัยเป็นต้น
4.
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นํา อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5.
พนักงานทุกคนต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อน ร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสําคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6.
พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
7.
พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางานและวิธีการทํางานให้ปลอดภัย
8.
บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว้ข้างต้นเป็นประจํา
Dedication to maintaining excellent Quality and Safety Standards

Safety Instruction

Safety Orientation

2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu