คณะผู้บริหาร

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมระบบ
ประมาณราคาและการตลาด
เลขานุการบริษัท
จัดซื้อและจัดหา
บัญชีและการเงิน
บริหารทั่วไป
นายกิตติชัย โฮมเธาว์
รองประธานอาวุโส
นายธัชพล พงศ์สันติธรรม
รองประธานอาวุโส
นายดร กาญจนัยฐิติ
รองประธานอาวุโส
นายจุลินทร์ รังรักษ์รัตนากร
รองประธาน
นายสุเอซ ปังศรีสมบูรณ์
รองประธาน
นายทศพล เดชะอังกูร
รองประธาน
นายอนุสรณ์ ธรสินธุ์
ผู้ช่วยรองประธาน
นายพิทยา ชื่นอารมณ์
ผู้ช่วยรองประธาน
นายรณกร จิรานนทสกุล
ผู้ช่วยรองประธาน
นายภูมิพัฒน์ หวานฉ่ำ
ผู้ช่วยรองประธาน
นายสันติพงศ์ รุธิรโก
รองประธานอาวุโส
นายประสาน รักปัญญา
รองประธานอาวุโส
นายสมมุ่ง บุญวงศ์
รองประธาน
นายพีรพัศ อรรถพิมล
ผู้ช่วยรองประธาน
นายลือชา บุญเกิด
ผู้ช่วยรองประธาน
นายสว่าง สุขวิทยาวงษ์
ผู้ช่วยรองประธาน
นายเสงี่ยม เก้าเอียน
ผู้ช่วยรองประธาน
นายอุเทน ไชยธาดา
ผู้ช่วยรองประธาน
นายภานุเดช นาคอินทร์
ผู้ช่วยรองประธาน
นายวิทยา ธำรงทรัพย์สกุล
ผู้ช่วยรองประธาน
นายฉัตรชัย พุ่มศรีใส
ผู้ช่วยรองประธาน
นายซลคนอง ปาลคํา
รองประธาน
นางนันทพัชร์ ศรีสุชาต
รองประธาน
นายวิชิต หงษ์อิทธิพร
ผู้ช่วยรองประธาน
นายวงษ์ชัย อริยวงศ์วิวัฒน์
รองประธานอาวุโส
นางสาวสุกัญญา อ่อนตา
ผู้ช่วยรองประธาน
นายสรรเสริญ ปลูกสวัสดิ์
ที่ปรึกษา
นางสาวเสาวคนธ์ แสงสุพรรณ
ผู้ช่วยรองประธาน
นายอาทิตย์ โรจนรวีวงศ์
รองประธาน
นางสาวพอตา เต็งเที่ยง
ผู้ช่วยรองประธาน
นายปัญญา กังวานฤทธิ์
ผู้ช่วยรองประธาน
นายจักรพงศ์ จิตร์อําไพ
รองประธาน
นางอัญชลี อมรไชย
รองประธาน
นางสาวชินทอง วงษ์ศรีแก้ว
รองประธาน
นายขนิษฐ์ อริวันนา
ผู้ช่วยรองประธาน
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลัก
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu