Privacy Policy

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
       (Privacy Notices For Trainee)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า บริษัทฯ”) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงาน(รวมเรียกว่า นักศึกษา”) 

 เพื่อให้นักศึกษามั่นใจว่าบริษัทฯจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ให้ไว้โดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคล บริษัทฯจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย(รวมเรียกว่า การประมวลผลข้อมูล”) ตลอดจนให้นักศึกษาทราบถึงสิทธิต่างๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 

1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1)เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครฝึกงาน ซึ่งหมายความรวมถึงขั้นตอนสมัครผ่านช่องทางการสมัครฝึกงานกับทางบริษัทฯ โดยตรง หรือทางจดหมายเพื่อพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานตามรายชื่อที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถานศึกษา ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินผลคัดเลือก  และกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและคัดเลือกเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ

2) เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างที่นักศึกษาเข้าฝึกงานกับ บริษัทเช่น การจ่ายค่าตอบแทน (ถ้ามี) การลงเวลาเข้า-ออกฝึกงาน ผ่านบัตร เครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า การดูงานแผนก/โครงการ การอนุญาตเข้าระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการฝึกงาน

3) เพื่อการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา เช่น การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ การประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา ความตั้งใจ การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น การให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษาฝึกงานรายบุคคล ตามแบบฟอร์มที่สถานศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษากำหนดหรือของทางบริษัทฯ

4) เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และใช้ยืนยันประวัติการฝึกงานของนักศึกษากับบริษัทฯ 

5) เพื่อการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ระหว่างการฝึกงาน หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิด แก่นักศึกษาฝึกงาน สถานศึกษา หรือผู้ปกครองของนักศึกษาให้ทราบ เป็นต้น

   

     บริษัทฯ ขอแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯนั้น บริษัทฯอาศัยฐานทางกฎหมายประการต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้นี้ โดยไม่ได้อาศัยความยินยอม บริษัทฯไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของนักศึกษา

หากบริษัทฯได้รับข้อมูลที่อ่อนไหวของนักศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกงาน เช่นสำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารประกอบอื่นๆ โดยจะถือว่านักศึกษายินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของนักศึกษา หรือนักศึกษาสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยการ ลบ หรือขีดเส้นทึบ เพื่อทำให้ไม่สามารถอ่านออกได้ ถ้าหากมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากนักศึกษาก่อน ละในกรณีที่นักศึกษาได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในครอบครัว อาจารย์ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นสำหรับอ้างอิงแก่บริษัทฯ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอมจากบุคคลอ้างอิงเหล่านั้นก่อน(หากจำเป็น)  

2.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

        โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยการขอข้อมูลจากนักศึกษาโดยตรง เช่น การให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ บริษัทฯกำหนด หรือสอบถามจากนักศึกษา หรือขอให้นักศึกษาส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้แก่ บริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัทฯ  เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษามาจากแหล่งอื่น เช่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณารับเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

        1) ข้อมูล หรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ หรือจดหมายเพื่อพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานตามรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา

        2ข้อมูล ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด  เพศ อายุ หมู่เลือด เชื้อชาติ ศาสนา ภาพถ่าย

        3ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน  ที่อยู่ภูมิลำเนา หมายเลข โทรศัพท์  อีเมล์ ไลน์ไอดี

        4ข้อมูลสถาบันศึกษา  ชื่อสถานศึกษา คณะ หรือสาขาวิชา ความสามารถพิเศษ

        5) ข้อมูลติดต่อของบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ-นามสกุล ความเกี่ยวข้อง ที่อยู่ หมายเลข
           โทรศัพท์ 

        6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณสมบัติ  คัดเลือกเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

           บริษัทฯไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของนักศึกษา หากบริษัทฯได้รับข้อมูลที่อ่อนไหวของนักศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเช่นสำเนาบัตรประชาชน ,หนังสือเดินทาง  บริษัทฯขอให้นักศึกษาปกปิด ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยการ ลบ หรือขีดเส้นทึบทับข้อความอ่อนไหวนั้น  เพื่อทำให้ไม่สามารถอ่านออกได้ หากนักศึกษาไม่ปกปิด ลบหรือขีดเส้นทึบทับข้อมูลดังกล่าว  บริษัทฯจะถือว่านักศึกษายินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของนักศึกษา 

  

4. การใช้คุกกี้

         บริษัทฯ มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้

 

5. การถอนความยินยอมและผลกระทบที่เกิดจากการถอนความยินยอม

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเท่าที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย ฐานปฏิบัติตามสัญญา ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของนักศึกษาในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องต่างๆ รวมทั้งฐานยินยอม โดยที่นักศึกษาสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่สงผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ให้ความยินยอมไปแล้ว  

กรณีที่นักศึกษาถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ที่อาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมด

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว ทางบริษัทฯจะทำลายเอกสารและข้อมูลของนักศึกษาด้วยวิธีที่เหมาะสม

 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้บุคคลอื่น

บริษัทฯอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตน ตรวจสอบประวัติการศึกษา

 

8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทฯอาจมีการเก็บข้อมูลของนักศึกษาบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของนักศึกษาไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 อย่างเคร่งครัด

 

9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้น ดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯจึงได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.2563 เพื่อคงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย เข้าถึง  ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ มีการควบคุมหรือกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อุปกรณ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล  รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ

 

10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา

ในฐานะที่นักศึกษาเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย บริษัทฯจะให้สิทธิ์ตามคำขอของนักศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 ผ่านทางช่องทางติดต่อบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อที่ 11

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินการคำขอของนักศึกษาภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎหมาย  ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของนักศึกษามีรายละเอียด ดังนี้

10.1  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

นักศึกษามีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่นักศึกษา รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยหรือแจ้งการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมาจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่โดยตรงจากนักศึกษาเพื่อให้บริษัทฯ แจ้งให้ทราบถึงข้อมูลที่ได้รับมา และให้บริษัทฯต้องขอความยินยอมก่อน เว้นแต่กฎหมายให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

10.2  สิทธิในการขอรับข้อมูลหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

 นักศึกษามีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจากบริษัทฯ รวมถึงมีสิทธิขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายแล้ว

10.3  สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 นักศึกษามีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เมื่อใดก็ได้ในกรณีที่ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากนักศึกษาก่อน

10.4  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

  นักศึกษามีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่นักศึกษาให้ไว้ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

10.5  สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลหรือทำให้ไม่สามารถอ้างอิงตัวตนได้
  นักศึกษามีสิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หาก

    ) นักศึกษาเห็นว่าข้อมูลของนักศึกษาหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                   ) นักศึกษาได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 10.3 หรือ          
           ) เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
           ) นักศึกษาถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

10.6  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  นักศึกษามีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา และบริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าว หากบริษัทฯพิจารณาเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษามีการจัดเก็บหรือประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย

10.7  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
           นักศึกษามีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้

() เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่นักศึกษาร้องขอ

  () เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่นักศึกษาขอให้ระงับการใช้แทน

10.8  สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม

  ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของนักศึกษาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา นักศึกษามีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่นักศึกษาได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ

10.9  สิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

นักศึกษามีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากนักศึกษาเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน):

สถานที่ติดต่อ: 2 ซอยสุขุมวิท 81(ศิริพจน์)  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง   กรุงเทพฯ 10260  โทรศัทพ์ 02 332 0345  โทรสาร 02 311 0851

11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค(DPO)

คุณ ขนิษฐ์ อริวันนา

สถานที่ติดต่อ: 2 ซอยสุขุมวิท 81(ศิริพจน์)  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง   กรุงเทพฯ 10260  โทรศัทพ์ 02 332 0345  โทรสาร 02 311 0851

         E-Mail: pdpa@ple.co.th 

 

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือการดำเนินงานของบริษัท และตามข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากนักศึกษา โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ที่เว็บไซต์ บริษัท www.ple.co.th

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Privacy Notices For Trainee)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงาน(รวมเรียกว่า “นักศึกษา”)
เพื่อให้นักศึกษามั่นใจว่าบริษัทฯจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ให้ไว้โดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคล บริษัทฯจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย(รวมเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล”) ตลอดจนให้นักศึกษาทราบถึงสิทธิต่างๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1)เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครฝึกงาน ซึ่งหมายความรวมถึงขั้นตอนสมัครผ่านช่องทางการสมัครฝึกงานกับทางบริษัทฯ โดยตรง หรือทางจดหมายเพื่อพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานตามรายชื่อที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถานศึกษา ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินผลคัดเลือก และกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและคัดเลือกเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ
2) เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างที่นักศึกษาเข้าฝึกงานกับ บริษัทเช่น การจ่ายค่าตอบแทน (ถ้ามี) การลงเวลาเข้า-ออกฝึกงาน ผ่านบัตร เครื่องสแกนนิ้ว/ใบหน้า การดูงานแผนก/โครงการ การอนุญาตเข้าระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการฝึกงาน
3) เพื่อการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา เช่น การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ การประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา ความตั้งใจ การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น การให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษาฝึกงานรายบุคคล ตามแบบฟอร์มที่สถานศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษากำหนดหรือของทางบริษัทฯ
4) เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และใช้ยืนยันประวัติการฝึกงานของนักศึกษากับบริษัทฯ 
5) เพื่อการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ระหว่างการฝึกงาน หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิด แก่นักศึกษาฝึกงาน
สถานศึกษา หรือผู้ปกครองของนักศึกษาให้ทราบ เป็นต้น
   
    บริษัทฯ ขอแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯนั้น บริษัทฯอาศัยฐานทางกฎหมายประการต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้นี้ โดยไม่ได้อาศัยความยินยอม บริษัทฯไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของนักศึกษา
หากบริษัทฯได้รับข้อมูลที่อ่อนไหวของนักศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกงาน เช่นสำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารประกอบอื่นๆ โดยจะถือว่านักศึกษายินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของนักศึกษา หรือนักศึกษาสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยการ ลบ หรือขีดเส้นทึบ เพื่อทำให้ไม่สามารถอ่านออกได้ ถ้าหากมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากนักศึกษาก่อน และในกรณีที่นักศึกษาได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในครอบครัว อาจารย์ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นสำหรับอ้างอิงแก่บริษัทฯ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอมจากบุคคลอ้างอิงเหล่านั้นก่อน(หากจำเป็น)  
2.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
        โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยการขอข้อมูลจากนักศึกษาโดยตรง เช่น การให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ บริษัทฯกำหนด หรือสอบถามจากนักศึกษา หรือขอให้นักศึกษาส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้แก่ บริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษามาจากแหล่งอื่น เช่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณารับเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
        1) ข้อมูล หรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ หรือจดหมายเพื่อพิจารณารับ
นักศึกษาฝึกงานตามรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา
        2) ข้อมูล ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ หมู่เลือด เชื้อชาติ ศาสนา ภาพถ่าย
        3) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ภูมิลำเนา หมายเลข โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ไอดี
4) ข้อมูลสถาบันศึกษา ชื่อสถานศึกษา คณะ หรือสาขาวิชา ความสามารถพิเศษ
5) ข้อมูลติดต่อของบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ-นามสกุล ความเกี่ยวข้อง ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์
6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทฯไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของนักศึกษา หากบริษัทฯได้รับข้อมูลที่อ่อนไหวของนักศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากรเช่นสำเนาบัตรประชาชน ,หนังสือเดินทาง บริษัทฯขอให้นักศึกษาปกปิด ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยการ ลบ หรือขีดเส้นทึบทับข้อความอ่อนไหวนั้น เพื่อทำให้ไม่สามารถอ่านออกได้ หากนักศึกษาไม่ปกปิด ลบหรือขีดเส้นทึบทับข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯจะถือว่านักศึกษายินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของนักศึกษา

4. การใช้คุกกี้
บริษัทฯ มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้

5. การถอนความยินยอมและผลกระทบที่เกิดจากการถอนความยินยอม
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเท่าที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย ฐานปฏิบัติตามสัญญา ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของนักศึกษาในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องต่างๆ รวมทั้งฐานยินยอม โดยที่นักศึกษาสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่สงผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ให้ความยินยอมไปแล้ว
กรณีที่นักศึกษาถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดกับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ที่อาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมด

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว ทางบริษัทฯจะทำลายเอกสารและข้อมูลของนักศึกษาด้วยวิธีที่เหมาะสม

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้บุคคลอื่น
บริษัทฯอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามสัญญญา ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตน ตรวจสอบประวัติการศึกษา

8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
บริษัทฯอาจมีการเก็บข้อมูลของนักศึกษาบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของนักศึกษาไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด

9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้น ดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจึงได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2563 เพื่อคงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ มีการควบคุมหรือกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อุปกรณ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ

10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
ในฐานะที่นักศึกษาเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย บริษัทฯจะให้สิทธิ์ตามคำขอของนักศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านทางช่องทางติดต่อบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อที่ 11
การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินการคำขอของนักศึกษาภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎหมาย ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของนักศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
10.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษามีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่นักศึกษา รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยหรือแจ้งการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมาจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่โดยตรงจากนักศึกษาเพื่อให้บริษัทฯ แจ้งให้ทราบถึงข้อมูลที่ได้รับมา และให้บริษัทฯต้องขอความยินยอมก่อน เว้นแต่กฎหมายให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
10.2 สิทธิในการขอรับข้อมูลหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษามีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจากบริษัทฯ รวมถึงมีสิทธิขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายแล้ว
10.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษามีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เมื่อใดก็ได้ในกรณีที่ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากนักศึกษาก่อน
10.4 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
นักศึกษามีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่นักศึกษาให้ไว้ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
10.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลหรือทำให้ไม่สามารถอ้างอิงตัวตนได้
นักศึกษามีสิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หาก
ก) นักศึกษาเห็นว่าข้อมูลของนักศึกษาหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ข) นักศึกษาได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 10.3 หรือ
ค) เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ง) นักศึกษาถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
10.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษามีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา และบริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าว หากบริษัทฯพิจารณาเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษามีการจัดเก็บหรือประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย
10.7 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษามีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่นักศึกษาร้องขอ
(ข) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่นักศึกษาขอให้ระงับการใช้แทน
10.8 สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม
ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของนักศึกษาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา นักศึกษามีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่นักศึกษาได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ
10.9 สิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
นักศึกษามีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากนักศึกษาเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน):
สถานที่ติดต่อ: 2 ซอยสุขุมวิท 81(ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัทพ์ 02 332 0345 โทรสาร 02 311 0851
11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO)
คุณ ขนิษฐ์ อริวันนา
สถานที่ติดต่อ: 2 ซอยสุขุมวิท 81(ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัทพ์ 02 332 0345 โทรสาร 02 311 0851
E-Mail: pdpa@ple.co.th

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากนักศึกษา โดยบริษัทฯจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ที่เว็บไซต์ บริษัท www.ple.co.th
Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu