Privacy Policy

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน
       (Privacy Notices For Job Applicants)

     บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า บริษัทฯ”) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท(รวมเรียกว่า ท่าน”) 

เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้โดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคล บริษัทฯจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย(รวมเรียกว่า การประมวลผลข้อมูล”) ตลอดจนให้ท่านทราบถึงสิทธิต่างๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 

1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1) เพื่อดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของผู้สมัครงานในขั้นตอนการสมัครงานตามช่องทางต่างๆ  เช่นทางใบสมัครงาน ทางจดหมายสมัครงาน ทางแบบฟอร์มออนไลน์ ทางอีเมล์ หรือผ่านผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ

2) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้สมัครงาน หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรม ในการกระบวนการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ ตามตำแหน่งที่สมัครงานกับบริษัทฯ

3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อตรวจสอบประวัติการมีตัวตน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประวัติอาชญากรรม และคุณสมบัติของผู้สมัครงานก่อนการพิจารณา เรียกตัวหรือติดต่อให้เข้ารับการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ต่อไป

4) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  เพื่อติดต่อ สื่อสาร สอบถาม อัตราค่าจ้าง  คุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ความเหมาะสมกับตำแหน่งงานของผู้สมัครงานกับบริษัทฯ 

5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  ในกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯให้เสร็จสมบูรณ์  ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานกับบริษัทฯตามตำแหน่งงาน และเข้าสู่ขั้นตอนการทำหนังสือ สัญญาจ้างงาน


2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1) ข้อมูล หรือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเช่น Resume ,Curriculum Vitae(CV) จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงาน ทางจดหมายสมัครงาน ทางแบบฟอร์มออนไลน์ ทางอีเมล์ หรือผ่านผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ

2)  ข้อมูล ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะภาพสมรส สถานภาพทางการทหาร ส่วนสูง น้ำหนัก

3)  ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ภูมิลำเนา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์

4) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา สถานศึกษา คณะ หรือสาขาวิชา ผลการศึกษา ประวัติการศึกษา ประวัติการเข้ารับอบรม ใบรับรอง ใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม(กว.) ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา หรืออื่นๆ

5) เอกสารรูปถ่าย ระบุความมีตัวตนของผู้สมัครงาน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ประชาชนหรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่

6) ข้อมูลประสบการณ์ทำงาน ชื่อสถานที่ทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ตำแหน่งงาน ระยะเวลา สาเหตุพ้นจากงาน

7)  ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ชื่อ-นามสกุล บิดามารดา คู่สมรส จำนวนพี่น้อง จำนวนบุคร สถานที่ติดต่อ

8) ข้อมูลประกอบการสรรหา และคัดเลือก เช่นผลการทดสอบข้อเขียน ผลการสัมภาษณ์ แบบทดสอบบุคคลิกภาพ

9)  ข้อมูลติดต่อของบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ-นามสกุล ความเกี่ยวข้อง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

10) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัทฯ

 

2.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ โดยตรง หรือบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น

กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง บริษัทฯ ได้รับมาจาก

1) ขั้นตอนการสมัครงาน โดยการกรอกข้อมูลและให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ประกอบการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน การลงทะเบียน หรือการกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครงานและยื่นให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด 

2) เมื่อท่านเข้าถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3) ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

           บริษัทฯไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน หากบริษัทฯได้รับข้อมูลที่อ่อนไหวของท่านจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร เช่นสำเนาบัตรประชาชน ,Resume Curriculum Vitae(CV) บริษัทฯขอให้ท่านปกปิด ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยการ ลบ หรือขีดเส้นทึบทับข้อความอ่อนไหวนั้น  เพื่อทำให้ไม่สามารถอ่านออกได้ หากท่านไม่ปกปิด ลบหรือขีดเส้นทึบทับข้อมูลดังกล่าว  บริษัทฯจะถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของท่าน 

  

4. การใช้คุกกี้

         บริษัทฯ มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้

 

5. การถอนความยินยอมและผลกระทบที่เกิดจากการถอนความยินยอม

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย ฐานปฏิบัติตามสัญญา ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของท่านในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องต่างๆ โดยที่ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่สงผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ความยินยอมไปแล้ว  

กรณีที่ท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ที่อาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงอาจไม่ได้รับสิทธิ หรือประโยชน์ต่างๆในงานสรรหา และคัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัทฯ

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรณีที่ท่านไม่ผ่านการพิจารณาจัดสรร และคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบริษัทฯ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว ทางบริษัทฯจะทำลายเอกสารและข้อมูลของท่านด้วยวิธีที่เหมาะสม

กรณีที่ท่านได้รับการพิจารณา สรรหา และคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบริษัทฯ  ทางบริษัทฯจะโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด เข้าสู่ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือตามระยะเวลาการทำสัญญาว่าจ้างแรงงาน รวมถึงอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีก ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความ หลังจากที่สิ้นสุดการจ้างอีกไม่เกิน 10 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วทางบริษัทฯจะทำลายเอกสารและข้อมูลของท่านด้วยวิธีที่เหมาะสม

ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่น

บริษัทฯอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตน ตรวจสอบประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม  หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย  และการดำเนินคดี  รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ

 

8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทฯอาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 อย่างเคร่งครัด

 

9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้น ดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯจึงได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.2563 เพื่อคงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย เข้าถึง  ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ มีการควบคุมหรือกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อุปกรณ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล  รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ

 

10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย บริษัทฯจะให้สิทธิ์ตามคำขอของท่านตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 ผ่านทางช่องทางติดต่อบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อที่ 11 และทางบริษัทฯอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่าน ท่านจะต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินการคำขอของท่านภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎหมาย  ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

10.1  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยหรือแจ้งการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมาจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่โดยตรงจากท่านเพื่อให้บริษัทฯ แจ้งให้ทราบถึงข้อมูลที่ได้รับมา และให้บริษัทฯต้องขอความยินยอมก่อน เว้นแต่กฎหมายให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

10.2  สิทธิในการขอรับข้อมูลหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

 ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ รวมถึงมีสิทธิขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายแล้ว

10.3  สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใดก็ได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน

10.4  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

  ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

10.5  สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลหรือทำให้ไม่สามารถอ้างอิงตัวตนได้
         ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้หาก

) ท่านเห็นว่าข้อมูลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                   ) ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 10.3 หรือ

) เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

10.6  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าว หากบริษัทฯพิจารณาเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการจัดเก็บหรือประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย

10.7  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
           ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

() เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอ

() เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

()เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการตั้งสิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

() เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างพิสูจน์คำขอคัดค้านของท่านตามข้อ 10.6 เพื่อดูว่าบริษัทมีอำนาจตามกฎหมายให้ปฏิเสธคำคัดค้านขอท่านได้หรือไม่

10.8  สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม

  ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่ามีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ

10.9  สิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน):

สถานที่ติดต่อ: 2 ซอยสุขุมวิท 81(ศิริพจน์)  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง   กรุงเทพฯ 10260  โทรศัทพ์ 02 332 0345  โทรสาร 02 311 0851

11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค(DPO)

คุณ ขนิษฐ์ อริวันนา

สถานที่ติดต่อ: 2 ซอยสุขุมวิท 81(ศิริพจน์)  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง   กรุงเทพฯ 10260  โทรศัทพ์ 02 332 0345  โทรสาร 02 311 0851

         E-Mail: pdpa@ple.co.th 

 

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือการดำเนินงานของบริษัท และตามข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ที่เว็บไซต์ บริษัท www.ple.co.th

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน
(Privacy Notices For Job Applicants)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท(รวมเรียกว่า “ท่าน”)

เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้โดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคล บริษัทฯจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย(รวมเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล”) ตลอดจนให้ท่านทราบถึงสิทธิต่างๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1) เพื่อดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของผู้สมัครงานในขั้นตอนการสมัครงานตามช่องทางต่างๆ เช่นทางใบสมัครงาน ทางจดหมายสมัครงาน ทางแบบฟอร์มออนไลน์ ทางอีเมล์ หรือผ่านผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ

2) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้สมัครงาน หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรม ในการกระบวนการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ ตามตำแหน่งที่สมัครงานกับบริษัทฯ

3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อตรวจสอบประวัติการมีตัวตน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประวัติอาชญากรรม และคุณสมบัติของผู้สมัครงานก่อนการพิจารณา เรียกตัวหรือติดต่อให้เข้ารับการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ต่อไป

4) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อติดต่อ สื่อสาร สอบถาม อัตราค่าจ้าง คุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ความเหมาะสมกับตำแหน่งงานของผู้สมัครงานกับบริษัทฯ

5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯให้เสร็จสมบูรณ์ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานกับบริษัทฯตามตำแหน่งงาน และเข้าสู่ขั้นตอนการทำหนังสือ สัญญาจ้างงาน


2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1) ข้อมูล หรือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเช่น Resume ,Curriculum Vitae(CV) จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงาน ทางจดหมายสมัครงาน ทางแบบฟอร์มออนไลน์ ทางอีเมล์ หรือผ่านผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ

2) ข้อมูล ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะภาพสมรส สถานภาพทางการทหาร ส่วนสูง น้ำหนัก

3) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ภูมิลำเนา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์

4) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา สถานศึกษา คณะ หรือสาขาวิชา ผลการศึกษา ประวัติการศึกษา ประวัติการเข้ารับอบรม ใบรับรอง ใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม(กว.) ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา หรืออื่นๆ

5) เอกสารรูปถ่าย ระบุความมีตัวตนของผู้สมัครงาน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ประชาชนหรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่

6) ข้อมูลประสบการณ์ทำงาน ชื่อสถานที่ทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ตำแหน่งงาน ระยะเวลา สาเหตุพ้นจากงาน

7) ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ชื่อ-นามสกุล บิดามารดา คู่สมรส จำนวนพี่น้อง จำนวนบุคร สถานที่ติดต่อ

8) ข้อมูลประกอบการสรรหา และคัดเลือก เช่นผลการทดสอบข้อเขียน ผลการสัมภาษณ์ แบบทดสอบบุคคลิกภาพ

9) ข้อมูลติดต่อของบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ-นามสกุล ความเกี่ยวข้อง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

10) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัทฯ

2.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ โดยตรง หรือบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น

กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง บริษัทฯ ได้รับมาจาก

1) ขั้นตอนการสมัครงาน โดยการกรอกข้อมูลและให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ประกอบการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน การลงทะเบียน หรือการกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครงานและยื่นให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

2) เมื่อท่านเข้าถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3) ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทฯไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน หากบริษัทฯได้รับข้อมูลที่อ่อนไหวของท่านจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร เช่นสำเนาบัตรประชาชน ,Resume Curriculum Vitae(CV) บริษัทฯขอให้ท่านปกปิด ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยการ ลบ หรือขีดเส้นทึบทับข้อความอ่อนไหวนั้น เพื่อทำให้ไม่สามารถอ่านออกได้ หากท่านไม่ปกปิด ลบหรือขีดเส้นทึบทับข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯจะถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของท่าน4. การใช้คุกกี้

บริษัทฯ มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้

5. การถอนความยินยอมและผลกระทบที่เกิดจากการถอนความยินยอม

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย ฐานปฏิบัติตามสัญญา ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของท่านในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องต่างๆ โดยที่ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่สงผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ความยินยอมไปแล้ว

กรณีที่ท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดกับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ที่อาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงอาจไม่ได้รับสิทธิ หรือประโยชน์ต่างๆในงานสรรหา และคัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัทฯ6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรณีที่ท่านไม่ผ่านการพิจารณาจัดสรร และคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบริษัทฯ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว ทางบริษัทฯจะทำลายเอกสารและข้อมูลของท่านด้วยวิธีที่เหมาะสม

กรณีที่ท่านได้รับการพิจารณา สรรหา และคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด เข้าสู่ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือตามระยะเวลาการทำสัญญาว่าจ้างแรงงาน รวมถึงอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีก ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความ หลังจากที่สิ้นสุดการจ้างอีกไม่เกิน 10 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วทางบริษัทฯจะทำลายเอกสารและข้อมูลของท่านด้วยวิธีที่เหมาะสม

ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่น

บริษัทฯอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตน ตรวจสอบประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย และการดำเนินคดี รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทฯอาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้น ดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯจึงได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2563 เพื่อคงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ มีการควบคุมหรือกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อุปกรณ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย บริษัทฯจะให้สิทธิ์ตามคำขอของท่านตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านทางช่องทางติดต่อบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อที่ 11 และทางบริษัทฯอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่าน ท่านจะต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินการคำขอของท่านภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎหมาย ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

10.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยหรือแจ้งการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมาจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่โดยตรงจากท่านเพื่อให้บริษัทฯ แจ้งให้ทราบถึงข้อมูลที่ได้รับมา และให้บริษัทฯต้องขอความยินยอมก่อน เว้นแต่กฎหมายให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

10.2 สิทธิในการขอรับข้อมูลหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ รวมถึงมีสิทธิขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายแล้ว

10.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใดก็ได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน

10.4 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

10.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลหรือทำให้ไม่สามารถอ้างอิงตัวตนได้
ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้หาก

ก) ท่านเห็นว่าข้อมูลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข) ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 10.3 หรือ

ค) เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ง) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

10.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าว หากบริษัทฯพิจารณาเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการจัดเก็บหรือประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย

10.7 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอ

(ข) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

(ค)เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการตั้งสิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(ง) เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างพิสูจน์คำขอคัดค้านของท่านตามข้อ 10.6 เพื่อดูว่าบริษัทมีอำนาจตามกฎหมายให้ปฏิเสธคำคัดค้านขอท่านได้หรือไม่

10.8 สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ

10.9 สิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน):

สถานที่ติดต่อ: 2 ซอยสุขุมวิท 81(ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัทพ์ 02 332 0345 โทรสาร 02 311 0851

11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO)

คุณ ขนิษฐ์ อริวันนา

สถานที่ติดต่อ: 2 ซอยสุขุมวิท 81(ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัทพ์ 02 332 0345 โทรสาร 02 311 0851

E-Mail: pdpa@ple.co.th12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทฯจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ที่เว็บไซต์ บริษัท www.ple.co.th


Copyright © 2024
Power Line Engineering Public Company Limited. All Rights Reserved
crossmenu